KOMPETENS

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • Arbetsrätt

  Vi biträder företrädesvis arbetsgivare men även arbetstagare i principiellt intressanta fall. Några av våra advokater har specialistkompetens inom arbetsrätt och vi biträder regelmässigt klienter i frågor som anställningar. Vi har även bred kunskap kring fackliga förhandlingar, hantering av frågor om lojalitet, konkurrens och sekretess.

 • Arbetsmiljörätt

  Frågor om arbetsmiljö tangerar arbetsrätten och inom vår kompetens ryms även frågor om arbetsmiljörätt. Vi biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare vid arbetsmiljöbrottmål och kring frågor som i övrigt rör arbetsgivarens och andras ansvar för skador, frågor om skyddsombud och den löpande hanteringen av arbetsmiljön.

 • Bolagsrätt

  Många av våra ärenden har bolagsrättslig anknytning och vi erbjuder rådgivning rörande de flesta legala och kommersiella frågor. Vi har särskild inriktning på styrelsearbete och upprättande av delägaravtal. Eftersom vi ofta arbetar nära våra klienter består vårt biträde regelmässigt av juridisk rådgivning rörande den dagliga verksamheten.

 • Brottmål

  Några av våra advokater arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag som offentliga försvarare och som målsägandebiträden. För personer som utsatts för brott agerar vi målsägandebiträde inom vilket uppdrag det ligger att ta tillvara målsägandens intressen i brottmålet. Som offentliga försvarare är vi ombud för personer som är misstänkta eller åtalade för brott.

 • Familjerätt

  Familjerätt omfattar bland annat regler kring äktenskap, samboende, vårdnad, umgänge, och arvsrätt. Några av våra advokater är specialiserade på familjerätt och kan bistå i frågor som rör familjerätt exempelvis genom att biträda vid domstolsförfaranden, upprätta äktenskapsförord, samboavtal och testamenten, genomföra arvsskiften, bouppteckningar m.m.

 • Entreprenadrätt

  Några av advokater har lång erfarenhet av entreprenadrätt och de frågeställningar som kan uppkomma med anledning av en entreprenad. Vi biträder vid allt från större projekt och kommersiella entreprenader till mindre konsumententreprenader. Vi bistår ofta med upprättande av entreprenadavtal och agerar ombud vid tvister i domstol och i skiljeeförfaranden.

 • Företagsöverlåtelser

  Företagsöverlåtelser utgör en stor del av vår verksamhet. Några av våra advokater har bred erfarenhet av aktie- och inkråmsöverlåtelser och de komplicerade frågeställningar som uppkommer vid större överlåtelser. Vi har stor erfarenhet av due diligence, upprättande av avtal, analys av transaktioner, och det rent praktiska arbetet med att genomföra överlåtelsen.

 • Försäkringsrätt

  Vi biträder regelmässigt i frågor som har försäkringsrättslig anknytning. Vi är rådgivare såväl åt privatpersoner som försäkringsgivare i frågor kring försäkringsavtal, försäkringsvillkor, och vid skaderegleringingar. Några av våra advokater har särskilda kunskaper och erfarenheter av frågor om rätt till sjukpenning, livränta och annan ersättning.

 • Hyresrätt

  Vi lämnar juridisk rådgivning till såväl hyresvärdar som hyresgäster i de flesta frågor med hyresrättslig anknytning. Vi biträder exempelvis med upprättande och granskning av lokalhyresavtal och andra kommersiella hyresavtal. Vi agerar ombud vid medlingstvister, förlängningstvister och andra tvister som handläggs av hyresnämnden eller i allmän domstol.

 • Immaterialrätt

  Många ärenden rör, eller har anknytning till, frågor om varumärken, domännamn, källkod och liknande och några av våra advokater kan erbjuda specialistrådgivning inom området för immaterialrätt. Immaterialrätter är också ofta en viktig del av företagsöverlåtelser. Vi företräder regelmässigt reklambyråer och hanterar avtalsfrågor, licensiering, varumärken, överlåtelser och agerar ombud vid tvister.

 • Skadeståndsrätt

  Några av våra advokater har lång erfarenhet av skaderegleringar, försäkringstvister och tvister angående skadestånd i övrigt. Vi biträder regelmässigt såväl företag som privatpersoner i alla frågor som rör skadestånd, såväl i kommersiella förhållanden som utanför. Vi har även bred kompetens inom personskaderegleringar och ansvarsskador.

 • Tvistlösning

  De flesta av våra advokater arbetar med tvistlösning och vi företräder klienter vid förhandlingar, i domstolsprocesser och i skiljeförfaranden. Eftersom tvister ofta är förknippade med stora värden arbetar vi mycket med riskanalyser och bedömningar av processläge. Vi biträder regelmässigt företag inom byggsektorn, IT/telekom, och reklambranschen.

 • KAPITALMARKNAD

  Kapitalmarknadens regelsystem är mycket komplext och dess aktörer måste i sitt dagliga arbete förhålla sig till ett stort antal regler och uttalanden. Vår rådgivning inom detta område omfattar bland annat olika kapitalanskaffningar genom till exempel företrädes- och riktade emissioner, frågor gällande bolagsstyrning och informationsgivning samt olika incitamentsprogram. Följ länken i rubriken ovan för att se mer.